Приложение на калибрираните термометри в медицината

Лекарствените продукти и изходните материали, използвани в производството на лекарствени продукти, трябва да се съхраняват и транспортират при условия, които гарантират, че качеството им се запазва. Трябва да се спазват препоръките на производителите относно температурите на съхранение и това може да включва използването на специализирани съоръжения за съхранение и транспорт. Трябва да се използват устройства за контрол на температурата – калибрирани термометри, за да се докаже съответствие с определените температурни диапазони. Дистрибуторската верига рядко е проста и системите за дистрибуция могат да варират значително. В най-простата си форма веригата включва доставка директно от производителя до потребителя. В по-сложната си форма дистрибуторската верига може да включва редица места за съхранение и транзит, включително летища и докове и различни транспортни съоръжения, включително самолети. Добрите практики за складиране и дистрибуция изискват зоните за съхранение на лекарства да се поддържат в приемливи температурни граници и когато специалните условия за съхранение са определени от производителя, те трябва да бъдат осигурени, проверени и наблюдавани. Измервателното и контролно оборудване – калибрираните термометри,  трябва да се калибрират и проверяват на определени интервали .Медицинските продукти трябва да се транспортират по такъв начин, че да не се подлагат на неприемливи степени на топлина и студ и да се използват специализирани транспортни средства, където е необходимо.

Студената верига. Студената верига включва всички съоръжения за съхранение и транспортиране, необходими за изпращане на продукт от производителя до крайния потребител. При някои обстоятелства (като производството на продукт, съдържащ чувствителен към температурата активен компонент) студената верига може също да включва съхранението и транспортирането на активни фармацевтични съставки, използвани при производството на продукта. Във всяка точка от веригата трябва да се вземат предпазни мерки, за да се сведе до минимум ефектът от неблагоприятните външни условия върху качеството и стабилността на този продукт. Където е уместно, трябва да се поддържат записи, за да се предоставят доказателства за спазване на етикетираните препоръки за съхранение на онези, на чиято грижа се намира продуктът. Сред елементите със студена верига са високо рисковите продукти като ваксини, инсулини, кръвни продукти и други белтъчни материали, които обикновено изискват съхранение между 2ºC и 8ºC. Тези продукти трябва да бъдат защитени от замръзване, дори кратък период при минусови температури може необратимо да денатурира протеина, което води до загуба на ефективност. Съществуват и продукти като емулсионни системи и разтвори на трудно разтворими компоненти, които могат да станат физически нестабилни при минусови температури. Преди да създадат хладилно съоръжение или транспортна система или преди да предприемат нова гама продукти, може да е полезно за дистрибуторите да направят анализ на риска, за да изготвят списък с продукти с висок, среден и нисък риск и да предприемат подходящи мерки за тяхното боравене.